Personuppgiftspolicy

Vi följer GDPR-lagstiftningen och tar väl hand om dina uppgifter. Det innebär att vi uteslutande samlar in data som du lämnar samtycke till – och du kan när som helst annullera ditt samtycke.

Personuppgiftspolicy på semesterhusnordsjon.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uteslutande de uppgifter som du själv uppger i samband med ditt samtycke. Vi samlar in och behandlar vissa vanliga personuppgifter om dig, bland annat t.ex. namn, adress, personnummer, bankuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig. Beroende på vad du har lämnat samtycke till sker behandlingen av personuppgifter till följande ändamål:

  • Bokning av vistelse

  • Huvuduppgifter för semesterhusägare

  • Leverans av paket (kvittering för leverans)

  • Gästomdömen (ris och ros)

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter insamlade för användning till marknadsföringsrelaterade aktiviteter, anmälan till nyhetsbrev, aktivitetsbokning samt frågeformulärundersökningar sker på grundval av ditt samtycke, jfr. GDPR art. 6, 1, litra a).

Personuppgifter insamlade för användning till bokning av vistelse, huvuduppgifter för semesterhusägare samt leverans av paket etc. sker på grund av att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal som du är part i eller för att genomföra åtgärder som vidtas på din anmodan innan ett avtal ingås – GDPR art. 6, 1, litra b).

Vem vidarebefordrar vi dina personuppgifter till?

När du hyr ett semesterhus samtycker du till att Semesterhus Nordsjön – som förmedlare av semesterhusen – får vidarebefordra hyresgästens efternamn och nationalitet till semesterhusägaren.

Som hyresgäst ingår du enbart avtal med Semesterhus Nordsjön om hyrning av semesterhusen, men då semesterhusen ägs av privata kommer vi, i händelse av skador i semesterhuset orsakade av hyresgästen, att lämna ut hyresgästens personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och uthyrningsperiod till semesterhusägaren och dennes försäkringsbolag.

Vid användning av vår Facebook-sida www.facebook.com/feriehuse.sondervig, accepterar du gemensam behandling av uppgifter med Facebook Ireland, inklusive information om likes och kommentarer.

Vi vidarebefordrar inte personuppgifter till andra dataansvariga, såvida du inte uttryckligen lämnar samtycke till detta, då de används för att uppfylla en avtalsrättslig förpliktelse gentemot dig eller om vi är rättsligt förpliktade för detta. Normalt vidarebefordras uppgifterna till offentliga myndigheter, revisionsfirmor, advokatbyråer, pengainstitut eller försäkringsbolag.

Vi använder oss därutöver av en rad tredjeparter som förvarar och behandlar data å våra vägnar. Dessa databehandlare är oberättigade till att använda dina personuppgifter för egna syften. Vi använder dessutom endast databehandlare inom EU/EES eller länder som tillämpar en tillräcklig skyddsnivå.

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Personuppgifter förvaras under den tidsperiod som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar uppgifterna när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som de har samlats in för.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att undvika att dina personuppgifter av misstag eller olovligen raderas, offentliggörs, går förlorade, reduceras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Enligt den danska personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras på ett säkert och tryggt sätt. Vi sparar dina uppgifter på datorer med begränsad åtkomst, och de är placerade i kontrollerade faciliteter. Våra säkerhetsrutiner kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras på ett ansvarigt sätt och med ständigt hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföringar via internet. Det innebär att det finns en risk för att andra obehörigt tilltvingar sig åtkomst till uppgifter när data skickas och förvaras elektroniskt. Du uppger alltså dina personuppgifter på eget ansvar.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparat

Du har alltid rätt att få insikt i vilka personuppgifter som är registrerade om dig. Du får personuppgifterna i ett strukturerat, vanligt använt och läsbart format.

Du har också rätt att kräva korrigering, radering eller blockering av uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller på liknande sätt är behandlade i strid med lagstiftningen.

Dessa rättigheter har du enligt personuppgiftsförordningen, och om du önskar ta kontakt i denna fråga kan du skicka ett e-postmeddelande till persondata@lalandia.dk.

Om du vill göra invändningar

Om du vill göra invändningar mot att vi har registrerat personuppgifter om dig kan du kontakta oss genom att skriva till persondata@lalandia.dk.

Invändningar i samband med direkt marknadsföring

I händelse av att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring har du dessutom rätt till att göra invändningar mot behandling, varefter vi inte längre kommer att behandla dina personuppgifter till marknadsföringsmässiga aktiviteter. Det kan du göra genom att skriva till persondata@lalandia.dk.

Om du vill annullera ditt samtycke till marknadsföring

I händelse av att Semesterhus Nordsjön behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av ett samtycke kan du när som helst meddela oss om att du vill annullera ditt samtycke, varefter vi inte längre kommer att behandla dina personuppgifter.

Du ska dock observera att om du annullerar ett samtycke har vi inte längre möjlighet att utöva våra förpliktelser gentemot dig, vilket exempelvis innebär att vi inte kan ta fram information i samband med en tidigare bokning.

Du kan annullera ditt samtycke genom att skriva till persondata@lalandia.dk.

Om du vill lämna in klagomål

Klagomål gällande behandling av personuppgifter ska ske till Datatilsynet, (Datainspektionen) Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, tel.: +45 3319 3200, eller via e-post: dt@datatilsynet.dk. Annan allmän vägledning och information finns på www.datatilsynet.dk.

Ägarinformation

Semesterhusnordsjon.se tillhandahålls av:

Lalandia A/S
Lalandia Centret 1
DK-4970 Rødby
Telefon: +45 5461 0500
E-post: info@lalandia.dk

Användning av cookies på semesterhusnordsjon.se

Vi använder cookies för att få webbplatsen att fungera, för att föra statistik och för marknadsföring.

Du kan läsa mer här

Semesterhus Nordsjöen A/S © Senast uppdaterat den Oktober 1, 2020